« Информация, предоставяна на други организации за колективно управление на права

Чл. 94т. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Организацията за колективно управление на права най-малко веднъж годишно предоставя на организациите за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство, информация в електронен вид за съответния период, която включва: 1. начислените приходи и изплатените суми от колективното управление на права, управлявани по договора за взаимно представителство, по категории и видове права, както и всички начислени, но неизплатени приходи от колективно управление на права; 2. удръжките по чл. 94н, ал. 2: а) за собствената издръжка; б) други удръжки; 3. информацията за сключените договори с ползватели и отказите за сключване на такива договори, които засягат колективното управление на права по договора за взаимно представителство; 4. решенията на общото събрание, които засягат колективното управление на права по договора за взаимно представителство.

Избрани сайтове права

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интернет сайтове. Максофт поддържа над 100хил. уеб страници в над 500 сайта с първият собствен български CMS админ панел

  • Избрано от VipDir