« Съдържание на правото

Чл. 93в. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Производителят на база данни има право да забрани: 1. извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма; 2. повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път. (2) Даването в заем не е извличане или повторно използване по смисъла на ал. 1. (3) Правото по ал. 1 може да се отчуждава или да бъде отстъпвано на други лица. (4) Производителят на база данни има право да забрани действията по ал. 1 и по отношение на несъществена част от съдържанието и, когато тези действия се извършват повторно и систематично по начин, който противоречи на нормалното и използване или може да увреди законните интереси на производителя.

Избрано от VipDir