« Дял четвърти

Чл. 90. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 91. За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 92. (1) Като доказателство по акта за установяване на административно нарушение контролните органи отнемат и прилагат удостоверението за транспортна годност в случаите, когато моторните превозни средства не отговарят на изискванията за транспортна годност.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Във всички случаи на установяване на нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата контролните органи отнемат като доказателство по акта контролния талон към свидетелството за управление на МПС и всички документи, доказващи установяване на нарушението.

(3) В случаите на установяване на нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози и на тази наредба от лице по чл. 2, ал. 1 на същото се отнема и прилага удостоверението за професионална компетентност и се съставя акт за установяване на административно нарушение.

Избрано от VipDir