« Дял първи от общественият превоз на пътници и товари

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на обществен превоз на пътници и товари с автомобили с българска регистрация на територията на Република България.

Чл. 2. (1) Обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.

(2) Лицензия не се изисква за лицата по смисъла на чл. 2, ал. 1, които извършват обществен превоз на товари с моторни превозни средства с товароносимост до 1,5 т или максимално допустима маса до 3,5 т.

Чл. 3. (1) Тази наредба се прилага за обществен превоз на пътници и товари.

(2) Обществен превоз на пътници са:

1. превози по утвърдени транспортни схеми;

2. специализирани превози;

3. случайни превози.

Избрано от VipDir