« GDPR Регламент (ЕС 2016 679)

Пълният текст на регламента в PDF формат е наличен на адрес 

eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/

Разяснения на регламента в HTML формат по-долу

Избрано от VipDir