« ЕВропейски съюз

Европейският съюз (съкратено ЕСЕвросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г (Източник: Уикипедиа). 

GDPR Регламент (ЕС 2016 679)


Пълният текст на регламента в PDF формат е наличен на адрес 

  
повече »

Избрано от VipDir