« Раздел II случаен превоз на пътници

Чл. 71. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи:

1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;

2. свидетелство за регистрация на МПС, което управлява;

3. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност на превозвача“;

4. копие на лицензията за обществен превоз на пътници на територията на Република България;

5. удостоверение за транспортна годност;

6. (отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

7. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) пътна книжка по образец (приложение № 12);

8. фактура – за превоза.

Избрано от VipDir