« Глава трета за обществен превоз на пътници

Чл. 19. Обществен превоз на пътници се извършва с автобуси и леки автомобили от 6 до 9 места, включително мястото на водача.

Чл. 20. (1) Автобусите и леките автомобили трябва да отговарят на изискванията на протокола за преглед за транспортна годност (приложение № 4).

(2) (В сила от 1.01.2001 г., заличена – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) .

Чл. 21. Лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно, преди да кандидатства за получаване на лицензия, да представи автобусите и леките автомобили на преглед за транспортна годност пред РОДАИ.

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) (1) При изпълнение на изискванията по чл. 20 се издава удостоверение за транспортна годност (приложение № 8) на превозното средство със срок на валидност една година.

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава за превозни средства класове I, II, III, А и В и за категория М1 – за леки автомобили от 5 до 8 места без мястото на водача. В зависимост от изискванията, на които отговарят превозните средства, се издава удостоверение за транспортна годност за обществен превоз на пътници или за обществен превоз на трудноподвижни лица.

(3) С удостоверение за транспортна годност за всички класове автобуси и за категория М1 за леки автомобили от 5 до 8 места без мястото на водача могат да се извършват специализирани и случайни превози.

Чл. 23. Не се допуска издаването на удостоверение за транспортна годност на автомобили, които не са преминали на периодичен преглед за проверка на техническа изправност съгласно Закона за движение по пътищата.

Чл. 24. (1) При изгубване или унищожаване на удостоверение за транспортна годност в тридневен срок лицето по чл. 2, ал. 1 уведомява органите на РОДАИ.

(2) След извършване на преглед на автомобила се издава ново удостоверение за транспортна годност със срок на валидност една година.

(3) Когато автомобилът не отговаря на изискванията за транспортна годност, издаденото удостоверение за транспортна годност се отнема и се съставя акт за установяване на административно нарушение, ако са налице основания за това. Автомобилът се представя на преглед и се издава ново удостоверение за транспортна годност.

Избрано от VipDir