« Глава втора за обществен превоз на пътници

Чл. 18. Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;

2. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност.

3. (изм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

Избрано от VipDir