« Чл. 167.

Кметовете на общини се задължават да водят регистър по реда на наредбата по чл. 165, ал. 2 на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.

 

 (2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.

Избрани сайтове регистър

Най-актуални страници регистър

  • За нас

  • Избрано от VipDir