« Чл. 166.

В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за:

 

  1. вписаните туроператори и туристически агенти:

 

 а) номера на удостоверението за регистрация, съответно на документа, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност;

 

 б) вида на туристическите дейности;

 

 в) фирмата, седалището и адреса на управление на вписаното лице;

 

 г) адреса на офисите за упражняване на дейността, телефона, факса, електронната поща, интернет страницата;

 

 д) електронния адрес на интернет страницата за извършване на дейността по електронен път;

 

 е) адреса за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефона, факса, адреса на електронна поща;

 

 ж) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз;

 

 з) имената на лицето/лицата с право да управляват и/или представляват вписаното лице;

 

 и) имената на лицето с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;

 

 к) номера на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него длъжностно лице за регистрация, за прекратяване или за заличаване на регистрацията;

 

 л) номера и датата на сключения застрахователен договор по чл. 98, ал. 1, име на застрахователя, срок на валидност на застраховката и застрахователната сума;

 

 м) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

 

 н) номера на издадения дубликат на удостоверението за регистрация;

 

  1. категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях:

 

 а) номера на удостоверението;

 

 б) вида на обекта;

 

 в) наименованието на обекта;

 

 г) адреса на обекта, телефона, факса;

 

 д) категорията на обекта;

 

 е) капацитета на обекта - брой стаи/апартаменти/студиа и брой легла; съответно: брой места на открито и на закрито;

 

 ж) фирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственика на обекта;

 

 з) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обекта;

 

 и) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;

 

 к) датата, от която лицето извършва дейността в обекта; срока на валидност на категорията;

 

 л) датата на спиране действието на удостоверението за категория и срока, за който се спира;

 

 м) входящия номер на заявлението за определяне на категория;

 

 н) номера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване на категорията;

 

 о) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

 

 п) издадения дубликат на удостоверението за категория;

 

  1. организациите за управление на туристическите райони:

 

 а) наименованието, седалището и адреса на организацията, телефона, факса, електронната поща, интернет страницата;

 

 б) предмета на дейност;

 

 в) имената, телефона, факса и адреса на електронната поща на лицата, представляващи организацията;

 

 г) номера на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вписване на организацията в регистъра;

 

  1. туристическите сдружения:

 

 а) наименованието, седалището и адреса на сдружението, телефона, факса, адреса на електронната поща, интернет страницата;

 

 б) вида на сдружението;

 

 в) съд, номера на делото, партидата, регистъра, том и страница по съдебната регистрация на сдружението, единния идентификационен код, регистрационния номер в регистъра към Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва дейност в обществена полза;

 

 г) имената, телефона, факса и адреса на електронната поща на лицата, представляващи сдружението;

 

 д) вида и поименния състав на управителния орган;

 

 е) броя на членуващите в сдружението организации и лица;

 

  1. туристическите информационни центрове:

 

 а) правно-организационната форма;

 

 б) местонахождението на туристическия информационен център;

 

 в) имената на лицето, управляващо туристическия информационен център;

 

 г) телефона, факса и адреса на електронната поща на туристическия информационен център;

 

 д) предлагани допълнителни туристически услуги;

 

  1. сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове:

 

 а) номера на сертификата;

 

 б) срока на сертификата;

 

 в) вида на обекта;

 

 г) наименованието на обекта;

 

 д) адреса, телефона, факса и адреса на електронната поща на обекта;

 

 е) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, съответно - името и постоянния адрес на собственика на обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;

 

 ж) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, съответно - името и постоянния адрес на лицето, на което са предоставени права за ползване върху обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;

 

 з) входящия номер на заявлението за получаване на сертификат;

 

 и) номера на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на сертификат, за отказ или за заличаване на сертификата;

 

 к) наложените санкции по този закон;

 

 л) издаден дубликат на сертификата;

 

  1. правоспособните екскурзоводи, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния екскурзовод, езици, на които ще практикува професията си, начин на упражняване, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване;

 

  1. правоспособните планински водачи, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния планински водач, начин на упражняване на професията, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване;

 

  1. правоспособните ски учители, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния ски учител, ски училището, чрез което ще упражнява професията си, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване.

 

 (2) В Националния туристически регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация, категоризация и за сертификация, и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение/сертификат.

 

 (3) В Националния туристически регистър се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.

 

 (4) Вписването в Националния туристически регистър се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Избрано от VipDir