« Чл. 155.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма създава със заповед Комисия за определяне вида на ски пистите съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 и тяхната безопасност, наричана по-нататък "комисията".

 

 (2) Дейността и организацията на работа на комисията се уреждат с правилник, издаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (3) Със заповедта по ал. 1 се определя съставът на комисията, в която се включват представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Българската федерация "Ски" и на Националното професионално сдружение на ски учителите и ски училищата.

 

 (4) По преценка на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в състава на комисията може да бъдат включени и други експерти в областта на снежните спортове.

 

 (5) Комисията извършва проверки за определяне вида на ски пистите и тяхната безопасност след постъпило искане до министъра на икономиката, енергетиката и туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение.

Избрано от VipDir