« Чл. 147.

Лицата, придобили правоспособност за упражняване на професиите по чл. 146, ал. 1, подават заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вписване в съответния регистър.

 

 (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 

 1. документ, удостоверяващ придобитата правоспособност;

 

 1. сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;

 

 1. декларация за свободно упражняване на професията и/или копие на договор за упражняването й;

 

 1. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

(3) Заявлението по ал. 1 заедно с приложените документи може да се подава и по електронен път по реда на чл. 144.

 

(4) В съответния регистър по чл. 146, ал. 1 се вписват:

 

 1. имената и данните за контакт на екскурзовода, планинския водач, ски учителя;

 

 1. езикът, на който ще се упражнява съответната професия;

 

 1. начинът на упражняване на професията;

 

 1. извършените промени във вписаните обстоятелства.

 

 (5) При промяна на вписаните по ал. 4 обстоятелства съответните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпването й да я заявят за отразяване в регистъра.

 

 (6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписаното по ал. 1 лице от съответния регистър по чл. 146, ал. 1:

 

 1. по искане на вписаното лице;

 

 1. при подаване на неверни данни за вписване в регистъра;

 

 1. при неупражняване на професията в продължение на две години.

 

 (7) Заповедта по ал. 6, т. 2 и 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

 

 (8) Лицата, заличени на основание ал. 6, т. 3 от съответния регистър по чл. 146, ал. 1, могат да заявят ново вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.

Избрани сайтове  

Най-актуални страници  

 • Какво да сготвя? Рецепти за днес! повече » ...

 • Какво е образование? Образование

 • Създаване на фирмена фейсбук страница Създаване на фейсбук страница

 • Избрано от VipDir