« Чл. 82.

(1) С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена.

 

 (2) Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя.

 

 (3) Договорът трябва да съдържа:

 

 1. дата и място на сключването;

 

 1. фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и име, адрес и данни от личния документ на потребителя;

 

 1. вида на използвания транспорт - въздушен, наземен, воден, като се посочи видът на транспортното средство - самолет - чартърен или редовен, автобус, кораб - име, националност, принадлежност и класа, друг вид транспорт, плавателно средство и други;

 

 1. маршрута на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност на престоя;

 

 1. местоположение и вид на туристическите обекти, когато в цената на пътуването са включени и цените на билетите за посещението им;

 

 1. местоположение, вид и категория на местата за настаняване и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка;

 

 1. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;

 

 1. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;

 

 1. специални изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора;

 

 1. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;

 

 1. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се преизчислява в случаите по чл. 88, ал. 1;

 

 1. краен срок, в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение, както и срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице;

 

 1. размер на неустойката, която потребителят дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 12;

 

 1. минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено;

 

 1. изисквания за формата, начините и сроковете, при които потребителят има право да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;

 

 1. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния договор по чл. 97, ал. 1.

 

(4) Писмената форма се смята за спазена и когато договорът е бил сключен чрез изпращане на подписан от страните екземпляр по електронна поща в подходящ формат, установяващ надлежното му подписване, или подписан по електронен път, ако страните по договора притежават електронен подпис.

 

 (5) Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, чрез поставяне на маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване" и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

 

(6) Когато предмет на договора е организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена, броят на нощувките се определя в съответствие с чл. 84.

 

 (7) Туроператорът не може да се позовава на липсата на реквизит на договора.

 

 (8) Договорът съдържа информация за съществените елементи на сключената задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" за пътувания извън страната.

 

 (9) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент предоставя на потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" преди началото на пътуването.

 

 (10) Туроператорът е длъжен да съхранява сключените от него или чрез туристически агент договори за организирано пътуване за срок три месеца от датата на сключването им.

Избрано от VipDir