« Чл. 79.

(1) Този раздел урежда условията и реда за осъществяване на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.

 

 (2) За целите на този раздел:

 

  1. туроператор е лице, което по занятие организира, продава или предлага за продажба пряко или чрез туристически агент на краен потребител организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена;

 

  1. туристически агент е лице, което продава или предлага за продажба организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена от името и за сметка на туроператор.

 

 (3) Организирани туристически пътувания с обща цена, включително за деца и ученици, се формират само от туроператор и се предлагат за продажба от него пряко и/или чрез туристически агенти.

 

 (4) Организираните в системата на народната просвета детски и ученически туристически пътувания с обща цена се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или обслужващо звено по смисъла на Закона за народната просвета. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

 

 (5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г. , в сила от 2.08.2013 г.) Условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или обслужващите звена в системата на народната просвета, се определят с наредба, приета от Министерския съвет, по съвместно предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието и науката.

Избрани сайтове туристически

  • USB-Travel- хотели, почивки и лагери Туристическа агенция и туроператор USB Travel- добрите оферти за почивка на морето в България и Гърция (BB, HB, FB, All Inclusiv ...

  • Нови интернет страници туристически

  • Ekskurzii .Biz - Почивка и Екскурзии Непопулярни туристически дестинации

  • Най-актуални страници туристически

  • USB флаш памет Ключ USB памет КЛЮЧ

  • Изработка и печат на фирмени туристически рекламни материали- травел пакове и други Травел пакове

  • Емералд Травел

  • Избрано от VipDir