« Чл. 58.

(1) Туристическите информационни центрове се свързват в национална мрежа, функционираща въз основа на единни стандарти.

 

 (2) Включването на туристическите информационни центрове в националната мрежа по ал. 1 е доброволно и се извършва при условията и по реда на наредбата по ал. 4, независимо от статута и правноорганизационната форма на лицата, извършващи дейността по чл. 57, ал. 2 в туристическите информационни центрове.

 

 (3) Само центрове, които са част от националната мрежа по ал. 1, могат да се обозначават като "туристически информационен център".

 

 (4) Единните стандарти по ал. 1 и организацията на дейността на националната мрежа се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 (5) Информация за туристическите информационни центрове, включени в националната мрежа, се публикува в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.

Избрано от VipDir