« Чл. 1.

Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

 

  1. управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти;

 

  1. туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление;

 

  1. правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.

Избрано от VipDir