« Заличаване на регистрацията

Чл. 94г.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Регистрацията се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър, когато: 1. регистрацията на юридическото лице бъде заличена; 2. регистрираното лице подаде писмено искане за заличаване на регистрацията изцяло или за отделни категории права, видове права, произведения или други обекти на закрила; 3. по надлежния ред се установят неверни данни в приложените към заявлението за регистрация документи по чл. 94б1, ал. 4; 4. регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 5. регистрираното лице - независимо дружество за управление на права, не публикува или системно не актуализира на своята интернет страница данните по чл. 94в, ал. 3, изречение второ; 6. споразумението за представителство бъде прекратено или развалено, когато то е условие за регистрация; 7. регистрираното лице няма сключени договори с ползватели в продължение на две години от датата на регистрацията; 8. регистрираното лице - организация за колективно управление на права, системно не разпределя събраните възнаграждения от колективно управление на права на членовете си съгласно изискванията на този закон и/или вътрешните правила за разпределение по чл. 94з, ал. 2, т. 5; 9. е установено с влязъл в сила съдебен акт, че регистрираното лице - независимо дружество за управление на права, не изпълнява задълженията си по договори с повече от трима носители на права, чиито права управлява; 10. регистрираното лице не изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 9; 11. регистрираното лице извършва системни нарушения на този дял. (2) Заповедта за заличаване на регистрацията може да бъде оспорвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Избрани сайтове права

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интернет сайтове. Максофт поддържа над 100хил. уеб страници в над 500 сайта с първият собствен български CMS админ панел

  • Избрано от VipDir