« Споразумение за представителство

Чл. 94в.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Споразумението за представителство по чл. 94в, ал. 2 съдържа: 1. упълномощаването на регистрираната организация да разрешава използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които на заявителя е възложено колективно управление на права; 2. упълномощаването на регистрираната организация да събира съгласно своите тарифи възнагражденията, дължими за използването по т. 1; 3. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, както и носителите на права, за които споразумението се отнася; 4. видовете произведения и други обекти на закрила, за които на заявителя е възложено колективно управление на права; 5. срока и територията на представителството; 6. доказателствата от заявителя относно представляваните от него носители на права и произведения и други обекти на закрила, както и периодичността на актуализирането им; 7. начина за определяне на дела от събраните възнаграждения, дължими на заявителя съгласно използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които е възложено колективното управление на права, и сроковете за изплащането им на заявителя; регистрираната организация не носи отговорност за последващото разпределение на възнагражденията, изплатени на заявителя; 8. начина за обмяна на информация за идентифициране на произведенията или другите обекти на закрила и носителите на права; 9. начина и срока за уреждане на отношенията между страните по споразумението и ползвателите при прекратяване или разваляне на споразумението за представителство; 10. начина и срока за уведомяване на министъра на културата за прекратяването или развалянето на споразумението за представителство, който не може да бъде по-дълъг от 14 дни от прекратяването или развалянето. (2) Споразумението за представителство може да съдържа и други уговорки.

Избрано от VipDir