« Времетраене

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) (1) Правата на продуцентите на звукозаписи продължават петдесет години след датата на осъществяването на записа. (2) В случай че звукозаписът е бил законно публикуван в срока по ал. 1, времетраенето на правото продължава седемдесет години от това събитие. Ако звукозаписът не е бил законно публикуван, но е бил законно съобщен на публиката в срока по ал. 1, времетраенето на правото продължава седемдесет години след датата на това съобщаване. (3) Сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат от първи януари на годината, следваща годината, през която е настъпило събитието, което ги поражда. (4) В случай че договор между продуцента на звукозапис и артист-изпълнител, участващ в записа, бъде прекратен по реда на чл. 77, ал. 3, правото на продуцента върху този запис се прекратява от момента на прекратяването на договора с артиста-изпълнител.


хидроизолационни системи

Хидроизолации и хидроизолационни материали и системи от Ханко Митев- над 20 години лидер в хидроизолациите в строителството. хидроизолационни системи  хидроизолационни системи  www.hankomitev.com повече »  

хидроизолационни материали Хидроизолации и хидроизолационни материали от Ханко Митев- над 20 години лидер в хидроизолациите в строителството.
ремонт на покриви Хидроизолации и хидроизолационни материали, ремонт на покриви от Ханко Митев- над 20 години лидер в хидроизолациите в строителството.

Избрано от VipDir