« Неимуществени права

Чл. 87. (1) Продуцентът има право да изисква при възпроизвеждането и разпространението на направените от него записи името му да бъде посочвано по обичайния за това начин върху звуконосителите, включително и върху техните обложки и кутии. (2) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.)

Избрано от VipDir