« Защита на личните данни

Чл. 26д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Личните данни, предоставени във връзка с този раздел, се обработват в съответствие с изискванията за тяхната защита.

Избрано от VipDir