« Създаване и предоставяне за използване на копие в достъпен формат

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Използването по чл. 26а, ал. 1 на писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила за създаването на копие в достъпен формат трябва да отговаря на условията по чл. 23, да е пряко свързано с конкретното увреждане и да не се извършва с цел печалба. Използването по изречение първо е допустимо: 1. чрез действия по чл. 18, ал. 2, т. 1 - 5, 7, 8 и 10; 2. при отдаване в заем по чл. 22а, ал. 2 и чл. 84, 90 и 90в относно чл. 22а, ал. 2; 3. чрез действия по чл. 76, ал. 1, т. 1 - относно звукозаписването, видеозаписването, възпроизвеждането на записите и тяхното разпространение, и т. 3; 4. чрез действия по чл. 86, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и чл. 88; 5. чрез действия по чл. 90а, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 8; 6. чрез действия по чл. 91, ал. 1, т. 1 - относно преизлъчването, т. 2, 3 и 4; 7. чрез действия по чл. 93в. В случаите по изречение второ чл. 18, ал. 3 и чл. 18а не се прилагат. (2) Копие в достъпен формат е копие във вид или форма, чрез която лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, получава достъп до писмено произведение или до свързан с него друг обект на закрила по начин и в същата степен както лице без увреждане по чл. 26а, ал. 3. Достъпен формат е Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други подобни. (3) Копие в достъпен формат може да създаде: 1. лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 лично или чрез лице, което действа от негово име; 2. юридическо лице, което е подало уведомление до министъра на културата, има седалище в Република България и е: а) народно читалище, или б) с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3, или в) държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека, или г) специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания - увреден слух или нарушено зрение. (4) Юридическо лице по ал. 3, т. 2 може да предостави копие в достъпен формат пряко на лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или чрез друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от държавата - членка на Европейския съюз, в която се намира постоянният адрес или седалището му. В случаите по изречение първо е допустимо използване чрез действия по: 1. член 18, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 10; 2. член 76, ал. 1, т. 1 - относно разпространението, т. 2 - относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 3; 3. член 86, ал. 1, т. 1 - относно разпространението, т. 3 - относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 4; 4. член 90а, ал. 1, т. 3 - относно излъчването, т. 4, 6 и 8; 5. член 91, ал. 1, т. 2 - относно разпространението, и т. 3. (5) Копието в достъпен формат запазва целостта на писменото произведение или свързания с него друг обект на закрила, от които е създадено, като се отчитат промените, необходими за създаването му. (6) Лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или юридическо лице по ал. 3, т. 2 с постоянен адрес или седалище в Република България има право да получи копие в достъпен формат или достъп до такова копие от друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от държавата - членка на Европейския съюз, в която е седалището му. (7) Договорът, с който се ограничават правата по този раздел, е нищожен.

Избрано от VipDir