« Предмет

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) (1) Без съгласието на носителя на права и без заплащане на възнаграждение е допустимо използването по реда на този раздел на писмени произведения или свързани с тях други обекти на закрила в полза на лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. (2) Писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила е: 1. произведение, създадено в писмена форма, което е било разгласено и е възпроизведено в съответствие с този закон по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, като книга, специализирано издание, вестник, списание, нотен материал, музикална партитура и илюстрация; 2. обект на сродно право, който включва обекта по т. 1 или е неразделна част от него. (3) Лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, е лице, което: 1. е незрящо; 2. е с трайно нарушено зрение и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен както лице без такова увреждане; 3. е със сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен както лице без такова увреждане; 4. поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си, или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.

Избрано от VipDir