« Авторско право върху портрети

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) Авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на изобразеното лице. (2) Съгласие по ал. 1 не се изисква, когато: 1. изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място; 2. изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж; 3. изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора и изобразеното лице е било уговорено друго. (3) За използването на произведение по ал. 1 между автора и изобразеното лице могат да се уговорят условия.

Избрано от VipDir