« Кога не се издава фактура

Издаването на фактура не е задължително и при случаите на публична продажба по чл. 131 от закона. С изключение на посочените случаи фактура и известие за фактура се дава при всички доставки, независимо от това дали получателят им е регистрирано или нерегистрирано по закона лице. При извършеното на доставка на стока или услуга всяко данъчно задължено лице е длъжно да издаде фактура. Освен в случаите на ВОД, фактурата се издава не по-късно от

  • 5 дни от датата на данъчното събитие за доставката или от датата на получаването на авансово плащане, получено преди нейното извършване. 

При ВОД, включително и за случаите на авансово плащане, нормативно определеният срок за издаването на фактура се удължава до не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51 ал. 1 от закона. 

Изключение от посоченото правило са: 

- случаите, при които вместо фактура за целите на облагането се издава протокол по чл. 117 от закона; и 
- тези, посочени в чл. 113, ал. 3 и чл. 131 от закона. 
В съответствие с разпоредбата на чл. 113, ал. З фактура може да не се издаде при доставки: 
- получател на които е данъчно незадължено физическо лице; 
- на финансови и застрахователни услуги, съответно по чл. 46 и чл. 47 от закона; 
- продажби на самолетни билети; 
- безвъзмездни доставки; 
- доставките, осъществени от нерегистрирани по ДДС физически лица, различни от ЕТ, когато за тях се издава документ по реда на специален закон, издава се сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от ЗДДФЛ или когато според този закон издаването на такъв документ е задължително. 


Избрани сайтове фактура

Избрано от VipDir