« Номерация на фактура


Закона за данък върху добавената стройност (ЗДДС) е поставил задължителното изискване, че номерата на фактурите трябва да бъдат поредни, нарастващи без дублиране и пропуски, десетразрядни и да са посочени с арабски цифри (чл. 78, ал. 2 от ППЗДДС). Всички екземпляри на един и същ документ следва да имат един и същ номер, независимо от вида на бланката или документа. 
Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. 


При изчерпване на номерата от десетразрядната номерация, номерирането започва отново от „0000000001", но след писмено уведомление до териториалната дирекция на НАП. 
Най-често задавани въпроси в тази връзка са: 
- следва ли номерацията на новите фактури да продължи от номера на фактурите, издавани по отменения ЗДДС или да започне отново; 
и 
- следва ли номерацията на фактурите, ползвани преди регистрацията по ДДС, т.е. без наличие на ИДН в тях, да продължи и след регистрацията; 
- може ли бланките на фактурите, използвани преди регистрацията, да се използват и след това. 
По същия начин може да се процедира и при взимане на решение, относно продължаването на номерацията преди и след регистрацията по ДДС. 
Бланките на фактурите, използвани преди нея обаче, не могат да бъдат използвани и след това, защото в тях ще липсва отпечатан трайно като задължителен реквизит ИДН на издателя им, посочен като изискване в чл. 78, ап. 11 от ППЗДДС.

Избрани сайтове фактурите

Избрано от VipDir