« Глава VI. Съхраняване на счетоводната информация

Глава шеста.
СЪХРАНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Счетоводната информация се съхранява в предприятието по реда, предвиден в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:

1. ведомости за заплати - 50 г.;

2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 г.;

3. документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи;

4. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата;

5. всички останали носители - 3 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител и в архиви, организирани от друго предприятие с такъв предмет на дейност, при спазване на изискванията по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След записване (пренасяне) на счетоводната информация от хартиен върху магнитен, оптичен или друг технически носител, осигуряващ надеждното й възпроизвеждане, хартиеният носител може да се унищожи. Пренесената на технически носител счетоводна информация трябва да може да бъде възпроизведена в обем и съдържание, идентични с информацията, съдържаща се на хартиения носител.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато предприятие се прекратява чрез преобразуване, носителите (хартиени и/или технически) на счетоводна информация се предават на приемащото и/или новоучреденото предприятие/предприятия.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) След изтичането на срока за съхранението им носителите (хартиени или технически) на счетоводна информация, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им съгласно нормативен акт се осъществява по ред, определен от органа на управление на предприятието.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При прекратяване на трудовоправното, служебното или облигационното отношение със съставител на финансови отчети счетоводната документация се предава на неговия приемник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Приемането и предаването по ал. 1 се извършва в присъствието на комисия по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.

(3) При прекратяване на правните отношения с ръководителя на предприятието същият е длъжен да предаде на своя приемник цялата намираща се при него счетоводна и друга служебна документация на предприятието.Криминални новини Пловдив и региона, актуални новини и полезна информация от последния час в Пловдив и цялата община! Криминални новини Пловдив и региона, актуални новини и полезна информация от последния час в Пловдив и цялата община!  новини пловдив крими  www.pbnovini.com повече »  


Една крачка пред другите! Последните новини, крими новини, полезна, важна, ТОП информация от и за Община Сопот - Подбалкански Новинар!  Община Сопот  www.pbnovini.com повече »  


Последните новини, крими новини, полезна и важна информация от и за Община район Карлово  Община Карлово  www.pbnovini.com повече »  

община Карлово новини Последните новини, крими новини, полезна и важна информация от и за Община и район Карлово

Последните ТОП новини, крими новини, полезна,важна, актуална информация от и за Община Хисар- ПОДБАЛКАНСКИ Новинар!  Община Хисар  www.pbnovini.com повече »  


Последните ТОП новини, крими новини, полезна информация от Хисар - Хисаря и региона  новини Хисар  www.pbnovini.com повече »  


Последните новини, крими новини и полезна информация от и за Карлово и региона!  новини Карлово  www.pbnovini.com повече »  

Новини от Карлово и региона Последните новини, крими новини и полезна информация от Карлово и региона

Тя е най-добрата и определено знае как! В Персона център по естетика, интериор и екстериор на визия - Olesia-Velinova - дерматолог естетична дерматология, важна информация , диагностициране, от ТОП професионалисти при една от най-добрите, търсени и ТОП  дерматолог естетична дерматология  www.persona.bg повече »  


Последните новини, крими новини и полезна информация от Кричим и региона!  Новини Кричим  www.pbnovini.com повече »  

Избрано от VipDir