« Глава IV. Инвентаризация

Глава четвърта.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За бюджетните предприятия министърът на финансите може да определи и други срокове за извършване на инвентаризацията.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Инвентаризации се извършват и по искане на органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон.3d tavani

С покрив над главата! 3D опънати tavani CLIPSO! Simply incredible! 3d tavani - Клипсо. Тавани, видове тавани - За дома, офиса, хотела най посещаваните, предпочитани клубове, игрални зали, дискотеки, хотели... За София и страната  3d tavani  www.clipso.bg повече »  

Избрано от VipDir