« Глава III Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи

ЗС раздел Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи, оценка, изписване, придобиване, цена.

Глава трета.
АКТИВИ, СОБСТВЕН КАПИТАЛ, ПАСИВИ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

 

Чл. 13. (1) Активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

(2) Историческа цена е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена.

(3) Последващи оценки на активите и пасивите се извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.


 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Активите и пасивите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.


 

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Предприятията начисляват амортизации на амортизируемите дълготрайни/нетекущи активи в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 20.12.2005 г.)

(3) Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват по решение на Министерския съвет.


 

Чл. 16. Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.


 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разходите и приходите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.


 

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


 

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Компонентите на собствения капитал се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.


 

 

Избрани сайтове счетоводни

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-икономически, банкови, данъчни и счетоводни, митнически, технически, оценителни, строителни експертизи, анализи и оценки.

  • Актуално счетоводни

  • Услуги повече » ...

  • Въпреки най-голямото печатане на пари в историята, счетоводният баланс на Фед се сви Въпреки най-голямото печатане на пари в историята, счетоводният баланс на Фед се свиmoney.bg

  • Избрано от VipDir