« Структура на ISBN Номер

Какво съдържа ISBN номер на книга? Международният стандартен номер на книгата (ISBN) се състои от десет цифри, предхождани от латинските букви ISBN. Десетте цифри са обособени в четири части с варираща дължина.

1. Групов идентификатор (ГИ)

Груповият или националният идентификатор (ГИ) се присъжда от Международната ISBN агенция в Берлин, съобразно обема на националното книгоиздаване. За Република България е 954.

2. Издателски идентификатор (ИИ)

Издателският идентификатор (ИИ) идентифицира всяко издателство, участващо в националната ISBN система. ИИ се присъжда от Националната ISBN агенция. ИИ е с варираща дължина в зависимост от издателската продукция. Диапазоните, по които се определят ИИ за българските издателства са:

00 - 29
300 - 799
8000 - 8999
90000 - 92999
9300 – 9999

3. Идентификатор на заглавието (ИЗ)

Идентификаторът на заглавието (ИЗ) или поредният номер на книгата идентифицира конкретното заглавие, издадено от определено издателство. Дължината на ИЗ варира и е в зависимост от дължината на предходните части на номера, т.е. от ГИ и ИИ. Идентификаторът на заглавието за България може да бъде от 1 до 5 знака.

ISBN 954-01-1360-1

ISBN 954-91230-1-4

4. Контролна цифра (КЦ)

Контролната цифра е последната от ISBN номера. Тя винаги е една цифра от 0 до 9 или Х. Когато контролната цифра е 10, се пише Х, за да се запази ISBN десетцифров. КЦ определя верността на номера и се изчислява по модул 11.

ISBN 954-91176-1-Х

A. II. Обхват на ISBN системата

Международният стандартен номер на книгата е универсален идентификационен код за книги и брошури на книжен и друг носител на информация. ISBN се дава на книги, издадени от български издателства; съвместни издания между чужди и български издателства; книги, издадени от български издателства и международни организации, независимо от мястото на отпечатване.

A. III. Приложение на ISBN

1. На една книга като правило се дава един ISBN.

2. Всяко преиздаване на книга получава нов ISBN.

3. Книги, излизащи в допълнителен тираж, т.е. допечатка, не получават нов ISBN.

4. Книги, издадени от две или повече издателства, получават два или повече ISBN на съответните издателства, като в скоби след номера се отбелязва издателството.

5. Издания на една и съща книга на няколко езикови версии получават толкова ISBN, на колкото езика са издадени.

6. Многотомните издания получават ISBN за многотомното издание като цяло и ISBN за всеки том.

7. Книги, които излизат в няколко формата или подвързии, получават отделен ISBN за отделните издания.

8. Промяната в цената на книгата не води до нов ISBN.

9. Ако една книга се издава на различни носители на информация (книжно тяло, на CD-ROM, интернет и др.), се дават толкова ISBN, на колкото носители на информация се издава книгата.

10. Ако една книга се издава с и без приложение, съответните издания получават отделни ISBN.

11. Ако книгата е приложение на периодично издание, тя носи на първо място ISBN като книга и ISSN на периодичното издание, чието приложение се явява.

A. IV. Отпечатване на ISBN

1. ISBN се отпечатва на гърба на заглавната страница в долния ляв ъгъл и в библиографското каре, ако има такова, с шрифт, по възможност различен от използвания в книгата.

2. ISBN е в основата на баркода (щрих код). Той се образува от кода за продукта книга (978) и от ISBN на конкретното заглавие без контролната цифра. Последната 13-та контролна цифра на баркода се изчислява по модул 11.

A. V. УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ISBN

ISBN системата се управлява на две нива.

1. Първото ниво на управление е Международната ISBN агенция със седалище в Берлин.

2. Второто ниво на управление е Националната ISBN агенция. От 1991 г. тази дейност се изпълнява в рамките на Центъра за национална библиография, Отдел "Библиография и статистика на книгите".

Задачите на Националната ISBN агенция са:

- ръководи системата ISBN на национално ниво;

- определя и предоставя на издателствата съответните издателски идентификатори;

- присвоява ISBN номера на книгите по заявки на издателствата;

- участва в подготовката на месечен бюлетин "Новини от ISBN и ISSN - книги под печат, нови издателства, нови периодични издания" и на годишно издание "Справочник с адреси на Книгоиздателствата, Книжарници, Периодични издания в България";

- изпълнява контролни функции по отношение на отпечатването на ISBN в книгата;

- поддържа контакти с Международната ISBN агенция от името на издателствата, участващи в националната ISBN система.

 

Б. Международен стандартен номер за периодични издания (ISSN)

Международната система ISSN е създадена с решение на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 6 ноември 1972 г. като правителствена организация в рамките на програмата ЮНИСИСТ с цел да определи отговорността за контрол на присъждане на ISSN. Тя се състои от национални и регионални центрове, координирани от Международния център в Париж.

Националните центрове са отговорни за присъждането на ISSN и регистрацията на периодичните издания, публикувани в съответните страни, както и за изпращането на тази информация в Международния център. Той е оторизиран за разпределянето на блокове от ISSN за националните и регионалните центрове, за координацията на всички дейности в рамките на мрежата и за публикуването на Международния регистър на ISSN. Регистърът на ISSN съдържа информация за над 700 000 заглавия периодични издания и се разпространява под формата на микрофиши и CD ROM.

Български национален ISSN център

През 1972 г. в Москва беше създадена Международна автоматизирана служба за регистрация на периодични издания, функционираща като регионален център към Международната система ISSN (Париж) с участието на България, Унгария, ГДР, Куба, Монголия, Полша, СССР, ЧССР, Виетнам. От 1991 г. България поддържа директни контакти със системата ISSN. От 1972 г. Центърът за национална библиография към НБКМ изпълнява функциите на Национален орган за Международната ISSN система. През 1978 г. тази дейност е възложена на отдел "Библиография и статистика на българския периодичен печат", а от 1979 г. започва присъждането на ISSN на периодични издания.

Б. I. Идентификационен номер (ISSN)

1. ISSN е номериран код за периодични издания, който се състои от осем арабски цифри, от 0 до 9 като последната е контролна и понякога е Х. Задължително е изписването на инициалите ISSN за разграничаване от други номера и кодове.

2. Единственото предназначение на ISSN е да идентифицира заглавието.

3. ISSN няма вътрешни смислови елементи за определяне на език, страна или издател.

4. ISSN е съвместим с ISBN. Издание от поредица може да има ISBN като книга от тази поредица и в същото време ISSN на поредицата.

5. Периодични издания, които се издават на няколко езика, трябва да притежават самостоятелен номер за всяко издание.

Б. II. Предимства на ISSN

1. ISSN дава възможност безпогрешно да се идентифицира дадено периодично издание независимо от страната и езика на издаване.

2. Позволява бърза и ефективна комуникация между издатели, библиотеки, разпространители и книготърговци.

3. Улеснява обмена на издания.

4. Използва се при цитиране.

5. Участва в образуването на баркодове.

6. Издаването на ISSN е безплатно.

Б. III. Отпечатване на ISSN

ISSN се отпечатва на целия тираж на всяко издание на две места:

- за списания, бюлетини и периодични сборници

1. в горния десен ъгъл на първа страница на корицата или горния ляв ъгъл на четвърта страница на корицата;

2. в редакционното каре;

- за вестници

1. в главата на вестника;

2. в редакционното каре.

Б. IV. Задачи на Националния ISSN център

1. Поставяне на ISSN.

2. Извършване на справки за нови заглавия, на които предстои присъждане на ISSN.

3. Контрол по отпечатването на ISSN.

4. Поддържане на база данни на изданията, получили ISSN.

5. Редовно изпращане на информация за българските периодични издания в Международния ISSN център.

6. Осигуряване на информационното обслужване на страните членки на Международния ISSN център.

7. Участва в подготовката на месечен бюлетин "Новини от ISBN и ISSN - книги под печат, нови издателства, нови периодични издания" и на годишно издание "Справочник с адреси на Книгоиздателствата, Книжарници, Периодични издания в България".

 

Избрани сайтове издания

Най-актуални страници издания

  • Изработка на каталог и печат на каталози- най-важното! Каталози

  • Избрано от VipDir