« Лиценз за обществен превоз на товари се издава за срок десет години

Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.

Срокът на лиценза се продължава за нови 10 години, ако превозвачът е направил писмено заявление по образец (приложение № 6в) в рамките на 30 календарни дни преди изтичане на срока на валидност на лиценза. Към заявлението за преиздаване на лиценза се прилагат документите по чл. 78.

Избрано от VipDir