« Чл. 145.

Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и на сертификат за туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение или сертификат по заявление по образец, подадено от съответните титуляри на изгубените документи.

 

 (2) Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата по ал. 1.

 

 (3) За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Избрани сайтове удостоверение

Избрано от VipDir