« Чл. 46.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма упражнява контрол върху дейността на ОУТР, като:

 

 1. оказва предвиденото в закона съдействие при учредяването на ОУТР;

 

 1. одобрява устава на ОУТР, съответно на промените в него;

 

 1. изисква устни или писмени доклади, преписки и други документи, свързани с дейността на ОУТР;

 

 1. възлага извършването на проверки на място;

 

 1. назначава при необходимост одиторски контрол за годишен преглед на счетоводните документи на ОУТР;

 

 1. нарежда на управителния съвет да свика общо събрание, ако действията на ОУТР противоречат на закона;

 

 1. свиква общото събрание, в случай че управителният съвет не изпълни нареждането по т. 6;

 

 1. оповестява пред общото събрание резултатите от направените проверки и финансови ревизии;

 

 1. отстранява членовете на управителния съвет при доказано виновно неизпълнение на правомощията им и свиква общо събрание за избор на нов управителен съвет;

 

 1. извършва и други действия, определени с този закон.

 

Избрани сайтове  

Актуално  

 • Диан Костов автобиография За Мен

 • Диан Костов- българският иконописец Начало

 • Пощенска банка (Юробанк)- адрес, телефон, факс Пощенска банка (Юробанк България АД)
 • Избрано от VipDir