« Чл. 16.

(1) В концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, се прави анализ и предложение за броя, наименованието и териториалния обхват на туристическите райони.

 

 (2) Преди утвърждаването на концепцията по ал. 1 проектът се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по него.

 

 (3) Броят, наименованието и териториалният обхват на туристическите райони се обявяват със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, която се обнародва в "Държавен вестник".

 

 (4) Със заповедта по ал. 3 се определят и седалищата на организациите за управление на туристическите райони.

Избрано от VipDir