« Обмен на информация

Чл. 94щ.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Министерството на културата отговаря в разумен срок на всяко мотивирано искане, получено от съответния орган на друга държава - членка на Европейския съюз, определен да упражнява контрол върху дейността по колективно управление на права, за дейността на регистрираните организации за колективно управление на права. (2) Когато Министерството на културата смята, че организация за колективно управление на права, установена в друга държава - членка на Европейския съюз, но действаща на територията на Република България, не изпълнява разпоредбите на националното си законодателство относно колективното управление на права, министерството може да изпрати необходимата информация на компетентния орган на тази държава, придружена, ако е необходимо, с искане към този орган да предприеме съответни мерки в рамките на неговите правомощия.

Избрани сайтове управление

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интер ...

  • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

  • Най-актуални страници управление

  • Какво е ORM - Управление на онлайн репутация

  • Управление на онлайн репутацията (ORM) Репутация

  • Избрано от VipDir