« Контрол

Чл. 94ш.SUP>2. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър упражнява предварителен, текущ и последващ контрол върху законосъобразността на начина, по който се извършва колективното управление на права. (2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез проверки по реда на чл. 94щ.

Избрано от VipDir