« Разрешаване на спорове

Чл. 94ш.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) Подаването на жалба по чл. 94ч1 или започването на процедура по медиация по чл. 94ч2 или процедура по чл. 94р не е пречка всяка от страните да отнесе спора до съда или да подаде искане пред Комисията за защита на конкуренцията.

Избрано от VipDir