« Медиация

Чл. 94ч.SUP>2. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Чрез медиация може да се решават спорове по глава единадесета "и", свързани с организация за колективно управление на права, установена на територията на Република България, която разрешава или предлага за разрешаване многотериториално използване в интернет на музикални произведения по прилагането на: 1. членове 94о1, 94ф2, 94х и 94х1 с действителен или потенциален доставчик на услуги; 2. членове 94ф2 - 94ц1 с един или повече носители на права; 3. членове 94ф2 - 94ц1 с друга организация за колективно управление на права. (2) Чрез медиация може да се решават и други спорове за прилагането на закона, извън тези по ал. 1, между организации за колективно управление на права и: 1. нейни членове; 2. носители на права; 3. представителни организации на ползватели; 4. ползватели.

Избрано от VipDir