« Особени диспозитивни правила

Чл. 47. Ако в издателския договор не е предвидено друго, смята се, че: 1. на издателя е отстъпено правото само за едно издание; 2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) на издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по-голям от десет хиляди екземпляра; 3. на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението; 4. броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по-малък от пет екземпляра на всяко издание; 5. издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено; 6. издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.

Избрано от VipDir