« Разширяване на приложното поле

Чл. 45. (1) Когато с издателски договор автор е отстъпил на издател правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може да преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако това е уговорено изрично. (2) При преотстъпване по ал. 1 издателят е длъжен да уведомява автора писмено.

Избрано от VipDir