« Закриляни обекти

Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: 1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми; 2. музикални произведения; 3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други; 4. филми и други аудио-визуални произведения; 5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; 6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове; 7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския; 8. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката; 9. графично оформление на печатно издание; 10. (нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти. (2) Обект на авторското право са също: 1. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби; 2. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 3. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. (3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Избрани сайтове произведения

Избрано от VipDir