« Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област. (2) Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на потребителите: 1. право на информация за стоките и услугите; 2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им; 3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките; 4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки; 5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове; 6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им; 7. право на сдружаване с цел защита на интересите им; 8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.
 

Чл. 2. При провеждане на държавната политика в отделните отрасли и сектори на икономиката органите на изпълнителната власт вземат предвид и интересите на потребителите.
 

Чл. 3. (1) Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им, е недействителна. (2) Отказът от права, предоставени на потребителите по този закон, е недействителен. (3) (В сила от 01.01.2007 г.) Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава, която не е член на Европейския съюз, и която клауза изключва прилагането на разпоредбите на този закон или на закона на държава - членка на Европейския съюз, е нищожна.

Избрано от VipDir