« Финанси

Финанси, банки, инвестиции, пари. 
МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за 2018 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси

Анализът на данните показва, че в края на 2018 г., спрямо 2017 г., нараства броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини. Средният дял на приходите в общите постъпления за страната намалява до 36, 65 %, спрямо 38, 39 % в края на 2017 г. Към края на 2018 г., както и през 2017 г., общо 38...

МФ очаква излишък в размер на 1 498,5 млн. лв. по консолидираната фискална програма към февруари 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1 498, 5 млн. лв. (1, 3 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към февруари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 7 237, 1 млн. лв., което е 16, 5 % от годишния разчет. Спрямо февруари 2018 г. приходите по КФП нарастват с 1 024, 7 млн. лв., като ръст се...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за месец януари 2019 г. е положително в размер на 1 005, 9 млн. лв. (0, 9 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 944, 1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 61, 7 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП за януари 2019 г. са в размер на 3 717, 9 млн. лв. или 8, 5 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за януари

Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на януари 2019 г. възлиза на 11 839, 7 млн. евро. Дългът намалява с 377.6 млн. евро спрямо края на декември 2018 г., което се дължи на плащанията по падежиралите през месеца ДЦК, емитирани на вътрешния пазар. Вътрешните задължения са 2 745, 4 млн. евро, а външните 9 094, 3 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 19, 9 %, като делът на...

Задълбоченият преглед за България в Националния доклад за 2019 г. на ЕК констатира, че макроикономическите дисбаланси намаляват

Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2019 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки (СП) на Съвета на ЕС от 2018 г. и включващ задълбочени прегледи относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Заключенията от проведения задълбочен преглед за България представят дисбалансите като намаляващи, но проследяването на някои области във финансовия сектор, както и на нивата на корпоративния дълг е необходимо да...

МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лв. по консолидираната фискална програма за месец януари 2019 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2019 г. да бъде положително в размер на 1 103, 8 млн. лв. (0, 9 % от прогнозния БВП). За сравнение за януари 2018 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 162, 4 млн. лв. (1, 1 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП за януари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 3 728, 7 млн. лв., което...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.12.2018 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за 2018 г. е положително в размер на 137, 0 млн. лв. (0, 1 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 251, 7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 114, 7 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2018 г. са в размер на 39 646, 0 млн. лв. или 103, 7 % спрямо годишните разчети. Съпоставени с предходната година, данъчните и неданъчните...

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за декември

Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на декември 2018 г. възлиза на 12 217, 3 млн. евро, като се запазва тенденцията от началото на годината за намаляване на дълга. Вътрешните задължения са 3 123, 4 млн. евро, а външните  9 093, 9 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 22, 1 %, като делът на вътрешния дълг е 5, 6 %, а на външния дълг – 16, 5 %. В структурата на дълга на...

От 20 май 2019 г. влиза в сила нов бандерол за тютюневите изделия, предназачени за реализация на вътрешния пазар

Със заповед на министъра на финансите е утвърден нов бандерол за тютюневите изделия, предназначени за вътрешния пазар. В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, новият образец се утвърждава три месеца преди влизането му в сила на 20 май 2019 г. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, бр. 8/25.01.2019 г., а образец на новия бандерол за тютюневи изделия е публикуван тук. Определената единична цена на бандерола за тютюневи изделия е 0, 014 лв.  Тютюневите...

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 163,5 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2018 г. да бъде положително в размер на 163, 5 млн. лв. или 0, 2 % от прогнозния БВП. За трета поредна година се отчита излишък по консолидираната фискална програма, което осигурява гъвкавост при управлението на държавния дълг и поддържане на фискални буфери. България затвърждава позицията си сред държавите-членки на ЕС с най-ниско съотношение на дълга на сектор „Държавно...

Избрани сайтове

 • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

 • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

 • Поликарбонат Поликарбонат, Поликарбонатни плоскости

 • PVC и алуминиева дограма, врати и ETALBOND от Чех-Пласт Чех-Пласт сертифициран производител на дограма и оторизиран Reha

 • Най-актуални страници

 • Осъдиха шофьор за смърт на пешеходна пътека

 • Олимпиада Pencil 2 Stylus повече » ...

 • Какво се случва, когато кучето спи при вас? Кучета

 • Над 10 фирми искат да ремонтират обекти във Враца

 • В какво можем да превърнем таванският етаж Тавански етаж

 • Транспортна фирма Олимпия- лидер в транспорта на течни опасни товари (ADR) Начало

 • Раздават бонуси на пенсионерите за Великден

 • Избрано от VipDir