« II. Комисия за защита на личните данни

Чл. 6. (1) Комисията за защита на личните данни, наричана по-нататък "комисията", е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) Комисията съдейства за провеждането на държавната политика в областта на защита на личните данни.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и е първостепенен разпоредител с бюджет.
 
 
Чл. 7. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и 4 членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Членовете на комисията и председателят ѝ се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.
(3) Председателят и членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на 2,5 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 30 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Комисията до 31 януари всяка година представя годишен отчет за своята дейност пред Народното събрание.
 
 
Чл. 8. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани, които:
1. имат висше образование по информатика, по право или са магистри по информационни технологии;
2. имат трудов стаж по специалността си не по-малко от 10 години;
3. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, независимо дали са реабилитирани;
(2) Членове на комисията не могат:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) да бъдат лица, които са еднолични търговци, управители/прокуристи или членове на управителни или на контролни органи на търговски дружества, кооперации или администратори на лични данни по смисъла на този закон;
2. да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) да бъдат лица, които са съпрузи или се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, или по сватовство - до втора степен включително, с друг член на комисията.
(3) За председател на комисията се избира правоспособен юрист, който отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.
(4) Мандатът на председателя или член на комисията се прекратява предсрочно:
1. при смърт или поставяне под запрещение;
2. по решение на Народното събрание, когато:
а) е подал молба за освобождаване;
б) е извършил грубо нарушение на този закон;
в) е извършил умишлено престъпление от общ характер, за което има влязла в сила присъда;
г) е налице невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца;
д) (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) е налице влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) В случаите по ал. 4 Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере нов член за срок до края на първоначалния мандат на съответния член на комисията.
(6) Времето, през което лицето е работило като председател или член на комисията, се признава и за служебен стаж по Закона за държавния служител.
(7) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от органа, който прави предложението.
 
 
Чл. 9. (1) Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация.
(2) Комисията урежда в правилник своята дейност и дейността на администрацията си и го обнародва в "Държавен вестник".
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от общия брой на членовете ѝ.
(4) Заседанията на комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
 
 
Чл. 10. (1) Комисията:
1. анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни;
2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;
3. извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността си по т. 1;
4. изразява становища и дава разрешения в предвидените в този закон случаи;
5. издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни;
6. след предварително уведомяване налага временна забрана за обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на личните данни;
7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон;
8. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни;
9. (нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) издава подзаконови нормативни актове в областта на защита на личните данни;
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни;
11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) участва в дейностите, осъществявани от международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни;
12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност;
13. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни на администраторите на лични данни;
14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията ѝ, в случаите, предвидени в закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Редът за водене на регистъра по ал. 1, т. 2, за уведомяване на комисията, за даване на разрешения и изразяване на становища, за разглеждане на жалбите, както и за издаване на задължителните предписания и налагането на временни забрани за обработване на лични данни, се определя в правилника по чл. 9, ал. 2.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Комисията издава бюлетин, в който публикува информация за своята дейност и за взетите решения. В бюлетина се публикува и отчетът по чл. 7, ал. 6.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Комисията съгласува по браншове и области на дейност етичните кодекси за поведение на администраторите на лични данни по чл. 22а и при установяване на несъответствие с нормативната уредба дава задължителни предписания.
 
 
Чл. 11. Председателят на комисията:
1. организира и ръководи дейността на комисията съобразно закона и решенията на комисията и отговаря за изпълнението на задълженията ѝ;
2. представлява комисията пред трети лица;
3. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) назначава и освобождава държавните служители и сключва и прекратява трудовите договори на служителите по трудови правоотношения от администрацията.
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) издава наказателни постановления по чл. 43, ал. 2.
 
 
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) (1) Председателят и членовете на комисията или упълномощени от нея лица от администрацията ѝ осъществяват контрол чрез предварителни, текущи и последващи проверки за спазване на този закон.
(2) Предварителна проверка се извършва в случаите по чл. 17б.
(3) Текущи проверки се извършват по молба на заинтересовани лица, както и по инициатива на комисията въз основа на приет от нея месечен план за контролна дейност.
(4) Последващи проверки се извършват за изпълнение на решение или на задължително предписание на комисията, както и по нейна инициатива след подаден сигнал.
(5) Проверяващите лица се легитимират със служебна карта и заповед на председателя на комисията за съответната проверка.
(6) При извършване на проверки лицата по ал. 1 могат да възлагат изготвяне на експертизи по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(7) Проверката завършва с констативен акт.
(8) В случаите, когато с акта по ал. 7 е установено нарушение, констативният акт е акт за установяване на административно нарушение по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания.
(9) Условията и редът за осъществяване на контрол се определят с инструкция на комисията.
 
 
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Председателят и членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разгласяват и да не се възползват за свое или чуждо облагодетелстване от информацията, представляваща защитена от закон тайна, която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност, до изтичане на срока за защитата ѝ.
(2) При постъпване на работа лицата по ал. 1 подават декларация за задълженията си по ал. 1.
 
 
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) В регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 се вписват данните по чл. 18, ал. 2.
(2) Вписването в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 се удостоверява с идентификационен номер.
(3) Регистърът по ал. 1 е публичен.
 
 
Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)
 
 
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)
  

Избрани сайтове комисията

Избрано от VipDir