« Нормативна уредба

Закон за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г.

Заповед РД-01-359/07.07.2020 г. относно утвърждаване на декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и чл. 7, ал. 8 от Закона за автомобилните превози

(ОБРАЗЕЦ) Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и чл. 7, ал. 8 от Закона за автомобилните превози


Закон за движението по пътищата , Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.


Закон за пътищата Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.; изм. бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 30.07.2019 г., изм., бр. 14 от 18.02.2020 г.


Закон за държавния служител Обн. - ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; посл. доп., бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г.


Закон за административните нарушения и наказанияОбн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., посл. изм. и доп., бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г.


Закон за администрацията, Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г., посл. изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.


НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.) Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., посл. изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г.)


НАРЕДБА № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари, Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.


НАРЕДБА № Н-8 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА (Издадена от Министерството на транспорта. обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., посл. изм. бр. 14 от 19.02.2016 г.


НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.,посл. изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2018 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г.


НАРЕДБА № 11 ОТ 3 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2007 Г.) (Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г., изм. и доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 62 от 1.08.2017 г., в сила от 1.08.2017 г.


НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство,
свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., изм., бр. 15 от 23.02.2016 г., доп., бр. 74 от 20.09.2019 г.


НАРЕДБА № 13 от 19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Обн. ДВ. бр.51 от 15 Юни 2004г. В сила от 15.06.2004 г.)


НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, Обн. - ДВ, бр. 71 от 04.09.2009 г.; бр. 34 от 20.04.2018 г., в сила от 20.05.2018 г., доп., бр. 54 от 9.07.2019 г.


НАРЕДБА № 31 ОТ 26 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.


НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, , Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 80 от 11.09.2020 г., в сила от 12.11.2020 г.

Учебна документация за техническите специалисти по наредба Н-32/2011 г.

Учебна документация за провеждане на допълнително обучение на технически специалисти за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС: "Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, проверки на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и прегледи и проверки на пътните превозни средства, за превоз на опасни товари.


НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Обн. - ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г.; в сила от 23.11.1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., бр. 48 от 8.06.2018 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г.


НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници , издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм., бр. 53 от 26.06.2018 г.


НАРЕДБА № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗА-ЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ, Обн. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г.)


НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 46 от 06.06.2006 г.;посл. изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г.


НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.

-Методика за проверка на годността на допълнителното оборудване на превозните средства за използването им с учебна цел и първоначална проверка за съответствие с изискванията на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн. ДВ бр. 82 от 27.08.2002 г.) и Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн. ДВ. бр. 42 от 2004 г.)


НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., посл. изм., бр. 91 от 18.11.2016 г.

- ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г., изм., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г.,бр. 70 от 11.09.2015 г.

- Методика за провеждане изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС

- Изменение на Методика за провеждане изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС


НАРЕДБА № 39 от 29 януари 2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории (Издадена от министерство на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.кн. 4/2004 г., стр. 529)


НАРЕДБА № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите. Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., посл. изм., бр. 76 от 27.09.2019 г., в сила от 27.09.2019 г.


НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 51 от 19.06.2018 г.)


НАРЕДБА № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари (Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г. кн. 3/2003 г., стр. 562 т. 9, р. 4, № 458)


НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 21 от 1.03.2013 г., в сила от 1.03.2013 г., посл. изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.


Инструкция за определяне на технически служби по Наредба №60 / Директива 2007/46/ЕО


Регулаторни актове за одобряване типа на нови превозни средства от категории M, N и О (леки и товарни автомобили, автобуси и ремаркета)


Регулаторни актове за одобряване типа на нови превозни средства от категория L (мотопеди, мотоциклети, леки и тежки четириколесни превозни средства)


НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г.), Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., посл. изм. и доп., бр. 20 от 6.03.2018 г., бр. 47 от 14.06.2019 г., в сила от 1.07.2019 г., бр. 97 от 10.12.2019 г.


ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., бр. 96 от 2011 г.), Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., посл. изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.


Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR


СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Европейската общност за установяване на определени условия за превоз на стоки по шосе и за насърчаване на комбинирания транспорт(Обн. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г.)


СПОГОДБА за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС)(Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 7.11.2002 г. - ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г., в сила от 1.03.2003 г.)


ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (Ратифицирана със закон, приет от 37-о НС на РБ на 17 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 8 ноември 1995 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 99 от 10.11.1995 г. Приложение - издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор, обн., ДВ, бр. 4 от 14.01.2003 г.т. 9, р. 4, № 540)

-Изменение 4 на спогодбата

-Изменение 5 на спогодбата

-Изменение 6 на спогодбата


СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ЗА ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРЕГЛЕДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г.) (РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХIХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 21 МАЙ 2003 Г. - ДВ, БР. 51 ОТ 2003 Г. В СИЛА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2003 Г.  Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията,  обн.,  ДВ, бр. 37 от 4 Май 2004 г.,  попр. ДВ. бр.42  от 3 Май 2006г.)


ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) 
(Обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 1995г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г.)


МИТНИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.) Ратифицирана с Указ № 1144 на ДС от 1977 г. - ДВ, бр. 61 от 5.08.1977 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г., в сила от 20.04.1978 г.


КОНВЕНЦИЯ за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) (Конвенция CMR от 19 май 1956 г.) Ратифицирана с Указ № 1143 на Държавния съвет от 29.07.1977 г. Обн. ДВ, бр. 61 от 05.08.1977 г. В сила за България от 18.01.1978 г. Издадена в Сборник от Международни договори на България, III том, 1995 г.

Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница. Ратифициран с Указ № 172 на Народното събрание на Република България от 25.06.2010 г. Обн. ДВ, бр. 50 от 02.07.2010 г.


СПОГОДБА за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.10.1999 г. - ДВ, бр. 95 от 2.11.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2000 г., в сила от 21.01.2000 г. )


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Удостоверение за дейности (Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТАот 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за


движението при автомобилен транспорт


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1071/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1072/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари


Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006.

Регламент (ЕС) № 361/2014 на Комисията от 9 април 2014 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията.


Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.


НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите Приета с ПМС № 163 от 29.0 6.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани Обн., ДВ, бр. 33 от 26.04.1991 г., доп., бр. 15 от 22.02.2000 г., изм., бр. 13 от 17.02.2004 г., бр. 16 от 15.02.2008 г., изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г., бр. 51 от 7.07.2015 г.Пакет за МОБИЛНОСТ I

Избрано от VipDir