« Глава втора обществен превоз на товари

Чл. 87. Водачът на автомобил за обществен превоз на товари отговаря на следните изисквания:

1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;

2. (изм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

Избрано от VipDir