« Процедура по задържането

Чл. 96в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) (1) Задържането се осъществява въз основа на писмена молба от лице по чл. 96б, ал. 1, придружена от доказателства относно правата на молителя и основанието да се смята, че те са нарушени. (2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Когато установят, че са налице обстоятелствата по чл. 96б, ал. 1, митническите органи задържат стоките. (3) Митническите органи уведомяват незабавно молителя, изпращача и получателя на стоките за задържането. Същите лица имат право да огледат задържаните стоки и да получат информация за тях. (4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Ако в срок 10 работни дни, след като е бил уведомен съгласно ал. 3 за задържането, молителят не представи доказателства, че е започната процедура пред съответния съд за решаване на спора по същество или че е допуснато обезпечение, митническите органи освобождават задържаните стоки при условие, че са спазени всички изисквания за редовен внос или износ. По мотивирано искане на молителя срокът може да бъде продължен с още десет работни дни. (5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Компетентните органи, пред които е започната законната процедура по ал. 4, решават по жалба на заинтересуваната страна дали мерките по задържането следва да бъдат потвърдени, изменени или отменени. (6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът на митническите органи да удовлетворят молбата за задържане на стоките подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Когато искането за задържане не е било последвано от процедура по ал. 4 или се е оказало неоснователно, засегнатата страна има право на обезщетение.

Избрани сайтове органи

  • Гледай в интернет! Gledko.NET - видяно в мрежата- За дома, Музика, Изкуство, Мода, Медии, Образование, Здраве, Красота, Туризъм, Любов и отношения,

  • АЛЕЛ- данъчен склад данъчен склад, данъчен склад за разтворители, Акцизни стоки, Органични разтворители, разредители на алкидни бои, химични вещества, Химикали, Транспорт,Търговия на химикали, лицензиран складодържател, освободен от акциз краен потребител

  • Актуално органи

  • Системи за дезинфекция на хотели и басейни ХОТЕЛИ, БАСЕЙНИ

  • Системи за дезинфекция, предназначени за употреба в сферата на здравеопазването ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  • Системи за дезинфекция, предназначени за употреба в животновъдния сектор ЖИВОТНОВЪДСТВО

  • Как да организираме гардероба си в няколко лесни стъпки? Как да организираме гардероба си в няколко лесни стъпки?actualno.com

  • Защо е по-добре да организираме своята екскурзия сами, а не с туроператор? Защо е по-добре да организираме своята екскурзия сами, а не с туроператор?actualno.com

  • Матева от ЦИК с коментар от първо лице за организацията на изборния ден - Trendy News Матева от ЦИК с коментар от първо лице за организацията на изборния ден - Trendy Newstrendynews.bg

  • Избрано от VipDir