« Основни положения

Чл. 94. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права (колективно управление на права) е дейност по управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на авторски и/или сродни на тях права (носител на права) в тяхна обща полза. (2) Колективното управление на права включва: 1. отстъпване на ползватели на авторски и/или сродни на тях права за използване на произведения и други обекти на закрила; 2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително компенсационни; 3. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права; 4. защита на управляваните права; 5. наблюдаване на начина, по който правата се упражняват. (3) Не се смята за колективно управление на права дейността на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права.

Избрано от VipDir