« Дерегистрация по инициатива на органа на приходите

2. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите, когато:

2.1. е установил основание за задължителна дерегистрация
смъртта на физическото лице;
смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;
2.2. установи, че лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация по чл. 109, ал. 1 от ЗДДС
2.3. е установил някои от следните данъчни нарушения (чл.176 от ЗДДС):
лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
лицето има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.

Избрано от VipDir